Dicționare ale limbii române

2 definiții pentru Olteț

Olteț m. 1. cel mai mare afluent pe dreapta Oltului: 150 km.; 2. vale prin județele Gorjiu, Vâlcea și Romanați; 3. plasă în jud. Vâlcea.
OLTEȚ 1. Piemontul (Platforma) Oltețului, subunitate a Piemontului Getic situată în partea de S a țării, între Subcarpații Olteniei (la N), râul Olt (E), câmpia Romanați (S), râurile Jiu (SV) și Gilort (V). Alcătuit din depozite aluvionare fluvio-lacustre (nisipuri și pietrișuri cuaternare, argile ș.a.), prezintă în partea de N un relief de dealuri prelungi (alt. 400-550 m), despărțite de văi adânci, cu procese active de eroziune, pe când partea sudică, mai joasă (200-300 m alt.) are aspectul unui platou piemontan cu poduri întinse separate de văi largi. Este puternic fragmentat de văile râurilor Olteț, Cerna, Geamărtălui, Horezu, Bârlui, Beica ș.a. P.O. reprezintă o importantă zonă pomi-viticolă și de expl. a petrolului și gazelor naturale. 2. Râu, afl. dr. al Oltului în cursul inf.; 185 km. Izv. din m-ții Căpățânii, de la 1.600 m alt., străbate sectorul montan pe direcția N-S, formând limita între m-ții Parâng și Căpățânii, iar în amonte de Polovragi străpunge un masiv calcaros, în care și-a săpat chei impunătoare (Cheile O.) și în care s-a format peștera Polovragi. Traversează apoi Subcarpații Olteniei și Piemontul O., intră în câmpia Romanați, trece prin Balș, de unde își schimbă cursul spre SE, vărsându-se în Olt pe terit. com. Fălcoiu (jud. Olt). Folosit pentru irigații în cursul inferior. În anii secetoși seacă în aval de Balș. Afl. pr.: Tărâia, Cerna, Peșteana, Geamărtălui, Bârlui.

Olteț dex online | sinonim

Olteț definitie

Intrare: Olteț
Olteț